News & Current Affairs

Dead Sea Factories Request to Increase the Area of Evaporation Pools – A New Record for Corporate Chutzpah? [Hebrew]

By: Max
February 15, 2010

dead-sea-evaporation-pond-foemeAn evaporation pond near the Dead Sea.  FoEME is deeply concerned about the Dead Sea Works’ plan to extend the area of the evaporation ponds through the construction of “Pool No. 6.”

בעוד ייבושו של ים המלח בקצב מואץ מוכר כגורם לקריסת המערכת האקולוגית של האיזור כולו ומליוני דולרים מושקעים בתוכניות לאומיות ואיזריות לפתרון הבעיה, הגישו לאחרונה מפעלי ים המלח הישראלים בקשה להרחבת היקף פעולתם בייסוד ברכת אידויי חדשה- “ברכה מספר 6”.

ים המלח, אתר בעל חשיבות בקנה מידה עולמי, מאבד למעלה ממטר בשנה ממפלסו. הצטמקותו של הים בחמשת העשורים האחרונים נובעת מחד מתפיסה והטייה מאסיבית של מימיי הירדן ויובליו לצרכי חקלאות, ע”י ישראל, סוריה וירדן ומאידח  מאידוי מואץ של מימיי ים המלח ע”י מפעלי המינראלים הישראלים והירדניים.  פעילות המפעלים משני צידיי ים המלח מוערכת ע”י המכון ההידרולוגי כאחראית לירידה של 40-48 ס”מ, בשנה.

תוכנית מתאר ארצית – תמ”א  13, הנערכת בימים אלו לחופי ים המלח קובעת כי ירידת המפלס הגורמת להפערות בולענים, התחתרות נחלים וייבוש מעיינות מקומיים מסכנת תשתיות פיסיות: גשרים, כבישים , מבנים, שטחי חקלאות וחיי אדם. בנוסף, “ברכה-5” לבדה, הגדולה בברכות האידויי של המפעלים הישראלים, מהווה סכנת הצפה לתשתיות, לישוב ולבתי המלון שלחופיה.  למרות זאת, הגישו מפעלי ים המלח לאחרונה בקשה להגדלת שטחי האידוי בקטע שבין נחל יעלים למצדה ולהוספת 15 קמ”ר לשטח  הברכות. הקמת ברכה 6 תחסוך למפעלים עלויות בקציר המלח המצטבר בקרקעית ברכה 5 וכן תאפשר הגדלת ייצור המנראליים ב10%.

מיכל שגיב מארגון “ידידי כדוה”א המזה”ת: ” הציניות בהצעת המפעלים להגדיל את  הורדת המפלס בכ-2 ס”מ נוספים לשנה (ע”פ הערכת המפעלים)  צורמת במיוחד לאור ההכרה בחומרת הנזק הקיים ושמה ללעג את המאמצים  האיזוריים להצלת ים המלח. ”

ארגון ידידי כדוה”א המזה”ת  קורא לדיון דחוף בנושא בוועדות הכנסת המתאימות.

הפוסט הזה נכתב על יד מיכל סגיב, רכזת ישראלית לפרוייקט מים ושכנות טובה
This post was written by Michal Sagive, FoEME’s Israeli Good Water Neighbors Coordinator

Photo Credit:  Gundi Shachal, FoEME

Share

Skip to content