Green blue deal

EcoPeace Annual Conference Green Blue Deal: Expended Vision

23-25 October 2023 – Amman, Jordan

לפני 3 שנים השקנו תכנית אזורית שאפתנית – Green Blue Deal למזרח התיכון – אשר הציגה עקרונות לבניית חסינות אקלימית משותפת באזורנו. הכנס השנתי הקרוב שלנו מהווה הזדמנות לבחון את ההתקדמות המשמעותית שהושגה באזור בהשראת ה-GBD ולהביט אל השלב הבא בחזון, אשר מבקש ליצור שיתופי פעולה במעגלים רחבים יותר – באירופה, באגן הים התיכון ובאזורים רחוקים יותר במזה"ת – בתקופה רגישה, שבירה ומקוטבת באזורים הסובלים מזעזועים בתשתיות המזון והאנרגיה.

כיום זה ברור מאי פעם: המזרח התיכון עומד מול איומי בטחון אקלים העלולים להקרין הרחק אל עבר אזורים אחרים בעולם, אך גם מול הזדמנות נדירה – ליצירת שיתופי פעולה ייחודיים הטומנים בחובם תועלות לביטחון האנרגיה והמים העולמי ולשלום האזורי. vבימים סוערים אלו העוברים על המרחב שלנו, הכנס השנתי של EcoPeace מכנס יחד מקבלי החלטות ומובילי דעה מירדן, ישראל והרשות הפלשתינית, לצד שותפים מהקהילה הבינלאומית, לדיון על חזון משותף לעתיד האזורי.

הרשמה